DEVENTER - Voor de toekomstige ontwikkelingen van de stad Deventer heeft het college van burgemeester en wethouders ‘Deventer bouwt, toekomst van het wonen’ gepresenteerd aan de gemeenteraad.


In dit document staan 3 denkrichtingen beschreven voor de doorontwikkeling van de stad. Deze denkrichtingen helpen om een goed beeld te krijgen van keuzes, kansen en gevolgen, zodat de raad op een later moment besluiten kan nemen over nieuwe woningbouwlocaties.

Net als andere gemeenten in Nederland, bereidt ook Deventer zich voor op de verdere groei en doorontwikkeling.

Wethouder Rob de Geest (Wonen) licht toe: “We hebben eerst de wensen en behoeften van Deventer in kaart gebracht. Centrale vraag daarbij was ‘In wat voor stad wil je wonen, leven, werken, studeren?’ Dat is heel waardevol, omdat de uitkomsten leiden tot drie denkrichtingen die we hebben uitgewerkt. Iedereen was het erover eens: qua karakter moet Deventer wel Deventer blijven. Mensen hechten veel belang aan groen in en rondom de stad, een goede mix van verschillende type woningen, een gezonde leefomgeving, toekomstbestendig openbaar vervoer, voorzieningen voor deelauto’s en fietsen. Tegelijkertijd zien mensen ook de noodzaak van bouwen: er is een grote behoefte aan betaalbare woningen.”

Meer dan alleen woningbouw

Momenteel zijn er plannen voor de bouw van ongeveer 6.570 woningen die nu en in de komende jaren gebouwd worden. Volgens berekeningen komen deze aantallen tegemoet aan de woningbehoefte van de eerstkomende jaren. Voor de verdere toekomst (na 2028) moeten er in of rond Deventer plekken gevonden worden voor ongeveer 4.850 woningen.

Wethouder Liesbeth Grijsen (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Met het bouwen van alleen woningen, zijn we er niet. Voor het dagelijks leven van mensen moeten we ook zorgen dat er ruimte is voor voldoende voorzieningen. Bijvoorbeeld winkels, sportvoorzieningen, scholen, cultuur, zorgaanbod en bedrijven maar ook goede verkeersverbindingen en openbaar vervoer. Dat vraagt om een bredere kijk op onze bouwopgave.”

3 denkrichtingen

Van oktober 2022 tot februari 2023 heeft de gemeente op verschillende manieren de behoefte in kaart gebracht van (huidige en potentieel toekomstige) inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Om goede keuzes te maken voor de groei en ontwikkeling van de stad, zijn drie denkrichtingen opgesteld: ‘Groene woonstad’, ‘IJssel door de stad’ en ‘Stads Deventer’.

Groene woonstad

Bij de denkrichting ‘Groene woonstad’ ligt de nadruk op ruim kunnen wonen in het groen, aan de randen van de stad. Dat zou betekenen dat de stad aan haar buitenranden groeit, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met het groen om de stad.

IJssel door de stad

Het meest opvallende onderdeel in de denkrichting ‘IJssel door de stad’, is dat er een nieuwe woonwijk zou komen aan de overzijde van de IJssel. Dat zou betekenen dat er geïnvesteerd moet worden in een eventueel nieuwe verkeersverbinding voor wandel-, fiets-, en autoverkeer.

Stads Deventer

De denkrichting ‘Stads Deventer’ gaat uit van verdere verstedelijking met nieuwbouw voor wonen en werken, in de bestaande stad. Dat zou betekenen dat er meer hogere nieuwbouw zou komen, op korte afstand van treinstations en andere OV-knooppunten.

Deze denkrichtingen vormen nu een eerste aanzet om te laten zien welke keuzes er zijn te maken en wat de kansen en consequenties zijn. Het wil niet zeggen dat gekozen moet worden voor 1 denkrichting; ook een combinatie van locaties uit de verschillende denkrichtingen is mogelijk.

Voorlopig heeft Deventer nog een grote planvoorraad voor de woningbouw. Aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld maximaal in te zetten op realisatie van de bestaande plannen, met daarbij aandacht voor de wensen van de doelgroepen en type woonwijken waarin ze willen wonen.
Daarnaast wil het college met voorrang de locatie rond de ‘Wechelerhoek' verder onderzoeken, in verband met het eerder vastgelegde voornemen om hier te onderzoeken of woningbouw hier kansrijk is; dat is gebeurd door het vestigen van een Wet voorkeursrecht gemeente (WVG). De gemeente heeft dan 1e recht als de grond te koop wordt aangeboden.

Blijvend in dialoog

Het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties is een doorlopend proces dat niet van het ene op het andere moment stopt. Bij de keuzes en afwegingen gaat de gemeente ook in de toekomst het gesprek aan met onder meer inwoners en maatschappelijke instellingen. De denkrichtingen helpen om keuzes, afwegingen en eventuele dilemma’s goed met elkaar te kunnen bespreken, voordat vervolgkeuzes worden gemaakt.