DEVENTER - De gemeente Deventer investeert in 2024 onder meer in voorzieningen in de wijken en dorpen, in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en in de gewenste groei van de gemeente. In totaal geeft de gemeente volgend jaar 486 miljoen euro uit aan de Deventer samenleving.


Wethouder Marcel Elferink (Financiën): ‘Deventer is financieel stabiel. Het is, ondanks de huidige financiële onzekerheden, opnieuw gelukt om een sluitende begroting op te stellen, zonder bezuinigingen. We kunnen de komende jaren verder met de uitvoering van de plannen uit het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen.’

Meedoen

Deventer blijft de komende jaren verder groeien. Dat betekent de bouw van veel nieuwe woningen, en een bijpassende uitbreiding van de voorzieningen binnen de gemeente. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen door te investeren in cultuur en sport, in een aantrekkelijke leefomgeving en in betrouwbare dienstverlening.

Investeringen

Concreet betekent dat, naast vele andere zaken, onder meer investeringen in vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek, nieuwbouw van basisschool Sancta Maria in Lettele, renovatie van atletiekbaan A.V. Daventria en verdere verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.

Moties gemeenteraad

Ook de plannen die de gemeenteraad in juli via moties aannam, zijn opgenomen in de begroting voor 2024. Zo komt er onder meer een onderzoek naar de aanleg van een vrijliggend fietspad naast de Oostermaatsdijk in Okkenbroek, extra geld voor het onderhoud van wegen en fietspaden en extra geld voor de verduurzaming van gebouwen. De uitvoering is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Financiële bijdrage Rijksoverheid

Er is wel reden tot zorg over de financiële ontwikkelingen van de komende jaren: gemeenten krijgen minder geld van de Rijksoverheid en tegelijkertijd meer taken. Wethouder Elferink: ‘Dat zet de haalbaarheid van onze maatschappelijke opgaven onder druk. We doen dan ook een dringend beroep op de Rijksoverheid om gemeentes stabiliteit te bieden door hen voldoende geld te geven voor alle taken die ze uitvoeren.’

Ontwikkeling woonlasten

De gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen in 2024 voor een gemiddeld gezin met een eigen woning met € 31 euro per jaar ten opzichte van 2023. Voor een alleenstaande huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2023 met € 17 euro per jaar.

Vervolg

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de begroting 2024 deze week aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad bespreekt de begroting 2024 voor het eerst op 1 november. Dan is er ook de mogelijkheid om in te spreken. Op 8 (en mogelijk 9) november besluit de gemeenteraad over de begroting.