DEVENTER - Krapte op de arbeidsmarkt en een groot aanbod aan projecten dwingen de gemeente om keuzes te maken. Burgemeester en wethouders hebben een keuze gemaakt welke projecten de komende tijd voorrang krijgen.

Door niet alle projecten tegelijk op te pakken, kan er effectief en efficiënt worden gewerkt en komt er sneller capaciteit beschikbaar om nieuwe projecten te starten. Afgesloten contracten en lopende samenwerkingen worden voortgezet.

Medewerkers van de gemeente werken jaarlijks aan vele honderden, uiteenlopende projecten, zoals woningbouwplannen, de aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden, de bouw van scholen, de opvang van vluchtelingen.

Extra geld, extra werk

In december kreeg Deventer 30 miljoen euro van het rijk, om de komende jaren de woningbouw te versnellen. Dat betekent veel extra werk. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het echter moeilijk mensen te vinden om dat extra werk uit te voeren. Dat maakt het nu noodzakelijk om keuzes te maken en zo de doorstroming van projecten te versnellen.

Ruimte en tijd

Op de lijst met projecten die nu voorrang krijgen, staan bijna 190 projecten. 41 projecten worden daarna opgepakt. De initiatiefnemers van deze 41 projecten zijn geïnformeerd. Over 3 maanden kijkt het college opnieuw naar de verdeling. Tegen die tijd is een aantal van de voorrangsprojecten afgerond en komt er weer ruimte en tijd beschikbaar voor nieuwe projecten.

Bij de keuze voor de voorrangsprojecten weegt het college onder andere de volgende aspecten mee:

  • in welke mate draagt het project bij aan de opgave voor woningbouw voor stad en dorpen?
  • hoeveel inzet vraagt het project van projectmanagers, vakspecialisten en adviseurs?
  • zijn er contractverplichtingen aangegaan voor het project?
  • zijn er subsidies die afhankelijk zijn van de doorgang van het project?

Woningbouw

Lopende projecten worden in ieder geval afgemaakt. Ook alle beheer- en onderhoudsprojecten blijven doorgaan. Dat geldt ook voor de projecten die gekoppeld zijn aan de 30 miljoen euro voor versnelling van de woningbouw, zowel in het stedelijk gebied als in de dorpen, en voor alle projecten waarvoor de Wet voorkeursrechten gemeenten geldt. Het college gaat drie keer per jaar afwegen welke projecten voorrang krijgen.

In de tussentijd blijft de gemeente zich inspannen om geschikte nieuwe medewerkers te vinden.