DEVENTER - De kantonrechter in Almelo heeft Budget Adviesbureau Deventer (BAD) ontslagen als bewindvoerder van ruim 400 mensen, voornamelijk uit Deventer. De bewindvoerder uit Deventer maakte veel fouten, waardoor de belangen van een kwetsbare groep mensen in het gedrang kwamen. De kantonrechter heeft daardoor geen vertrouwen meer in BAD als bewindvoerder en ontslaat haar in alle zaken. De ruim 400 cliënten krijgen een vervangende bewindvoerder.


Bijstand te laat aangevraagd

De bewindvoerder vroeg voor meerdere cliënten geen of te laat de bijzondere bijstand aan, waardoor zij geld misliepen. Bovendien lichtte BAD de kantonrechter verkeerd voor toen hij hier navraag naar deed.

Wanbetalersregeling

Meerdere cliënten waren door de zorgverzekeraar aangemeld voor de regeling wanbetaler bij het CAK. Dit gebeurt als de zorgpremie voor zes maanden of langer niet is betaald, waarna een hogere premie volgt. Doordat BAD er niet voor zorgde dat zij werden afgemeld als wanbetaler, liet BAD de achterstanden bij de zorgverzekeraar oplopen en bleven rechthebbenden een hogere premie houden. De werkwijze van BAD op dit onderdeel staat naar het oordeel van de kantonrechter haaks op de kerntaak van de bewindvoerder, namelijk het stabiliseren van de financiële situatie en voorkoming van de vergroting van de schuldenlast.

Vertrouwen geschaad

De voornaamste taak van een bewindvoerder in een schuldenbewind is het stabiliseren van de financiële situatie en het voorkomen van vergroting van de schuldenlast. De cliënten aan wie BAD haar diensten verleent, zijn mensen die niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen. Veel van hen hebben problematische schulden. Daarnaast kunnen zij vaak niet of niet goed overzien wat de bewindvoerder voor hen doet. Vertrouwen van de cliënt in de bewindvoerder is daarom essentieel.

Ook de kantonrechter moet kunnen vertrouwen op de bewindvoerder. De kantonrechter houdt doorgaans achteraf toezicht op het gevoerde bewind, door controle van de periodieke verantwoording. In verschillende dossiers was er sprake van een onjuiste periodieke verantwoording. Van een professionele bewindvoerder mag worden verwacht dat dit op correcte wijze gebeurt, zodat de kantonrechter zijn toezichthoudende taak goed kan uitvoeren.


BAD heeft dit vertrouwen ernstig geschaad, waardoor de kantonrechter concludeert dat de bewindvoerder moet worden ontslagen in alle bewindvoerdersdossiers die lopen bij de rechtbank Overijssel.

Nieuwe bewindvoerder

Voor de iets meer dan 400 cliënten is een nieuwe bewindvoerder gevonden. Deze zal met de cliënt bekijken wat er gebeurd is in de voorliggende periode en dan beslissen tot eventuele vervolgstappen.